อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง
หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล