ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
2,988
เดือนที่แล้ว
1,784
ปีนี้
8,719
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
19,394
ไอพี ของคุณ
18.207.254.88สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดระยะเวลา 67 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,450 แห่ง และเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ยังได้มีการจัดตั้ง “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ในระยะแรกของการจัดตั้งเทศบาลได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องการสุขาภิบาลและโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชนเมือง ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเทศบาลมากขึ้น ทำให้เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตายโดยเฉพาะการเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ปัจจุบันมีเทศบาลจำนวนมากเป็นองค์กรต้นแบบที่ดี มีนวัตกรรมการพัฒนา จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรมโปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและความคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นในรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้แนวคิดและหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนคนท้องถิ่น


 
24 เมษายน 2563