ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
3,107
เดือนที่แล้ว
3,107
ปีนี้
8,838
ปีที่แล้ว
9,311
ทั้งหมด
19,513
ไอพี ของคุณ
18.232.38.21425 พฤษภาคม 2563

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1168 /2563

ผ่อนปรนการบังคับใช้บางมาตรการ เริ่ม 17 พ.ค. 63 เช่น ช่วงเวลาเคอร์ฟิวปรับเปลี่ยนเวลามาเป็น 23.00 - 04.00 น. ห้างสรรพสินค้า ให้เปิดแบบมีข้อห้าม ตั้งแต่ 10.00 น. – 20.00 น. แต่ยังคงความเข้มงวดทุกมาตรการป้องกันควบคุมโรค

กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ยังคงให้ถือปฏิบัติจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครอง ให้เพิ่มความเข้มงวด จุดตรวจ จุดคัดกรอง จุดสกัด ด่านเคอร์ฟิว

ทุกมาตรการ ถ้าไม่พบมีการติดเชื้อจะสามารถขยายการผ่อนปรนกิจกรรมอื่นๆ ได้ ที่ผ่านมาชาวเพชรบูรณ์ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม “เน้นย้ำ การ์ดอย่าตก”

ตามประกาศท้ายนี้

18 พฤษภาคม 2563

18 พฤษภาคม 2563

08 พฤษภาคม 2563

07 พฤษภาคม 2563

05 พฤษภาคม 2563

29 เมษายน 2563

28 เมษายน 2563

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดระยะเวลา 67 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,450 แห่ง และเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ยังได้มีการจัดตั้ง “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ในระยะแรกของการจัดตั้งเทศบาลได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลเรื่องการสุขาภิบาลและโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชนเมือง ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กับเทศบาลมากขึ้น ทำให้เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตายโดยเฉพาะการเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ปัจจุบันมีเทศบาลจำนวนมากเป็นองค์กรต้นแบบที่ดี มีนวัตกรรมการพัฒนา จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนด้วยการสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรมโปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบและความคุ้มค่า ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นในรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ” อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้แนวคิดและหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนคนท้องถิ่น

24 เมษายน 2563

17 เมษายน 2563

16 เมษายน 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

15 เมษายน 2563

ข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

14 เมษายน 2563

13 เมษายน 2563

13 เมษายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)