ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 056-767385

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/05/2561
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
4,897
เดือนที่แล้ว
4,897
ปีนี้
9,684
ปีที่แล้ว
29,629
ทั้งหมด
96,760
ไอพี ของคุณ
44.201.92.114

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 1. ด้านกายภาพ

         

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          เทศบาลตำบลท่าข้าม  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่าข้าม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าข้าม อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์   ประกาศ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2516 (ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 3817 เล่ม 90 ตอนที่ 147  20 พฤษภาคม 2516) และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเป็นเทศบาลตำบล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116  ตอนที่  9 ก    24  กุมภาพันธ์  2542) โดยให้เรียกชื่อและกำหนดเขตตามชื่อและเขตสุขาภิบาลเดิม  มีพื้นที่  2.30  ตารางกิโลเมตร 

         เทศบาลตำบลท่าข้าม   มีพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1  ตำบลท่าข้าม  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  อยู่บนเส้น ละติจูดที่ N 16 09.166 และลองติจูด ที่ E 100 47.531   ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชนแดน  ประมาณ  7  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

          ทิศเหนือ                ติดต่อกับเขต    อบต.ท่าข้าม

          ทิศใต้                   ติดต่อกับเขต   ทต.ศาลาลาย  (คลองบุษบง)

          ทิศตะวันออก           ติดต่อกับเขต    อบต.ท่าข้าม

          ทิศตะวันตก            ติดต่อกับเขต    อบต.ท่าข้าม

.

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาเตี้ย ๆ   ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก    พื้นที่เอียงลาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้    บริเวณนี้มีคลอง  ที่สำคัญ  คือ  คลองบุษบงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของชุมชน    คลองสายนี้เป็นแหล่งน้ำระบายน้ำที่สำคัญของชุมชนด้วย

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน   มี   3   ฤดูกาล   คือ   ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม   ถึงเดือนมิถุนายน   ฤดูฝน   ระหว่างเดือนกรกฎาคม   ถึงเดือนตุลาคม   และฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน    ถึงเดือนกุมภาพันธ์   เนื่องจากพื้นที่มีภูเขาโอบล้อม   จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัด   ในฤดูหนาว  ในช่วงฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา

 

1.4 ลักษณะของดิน

          พื้นที่บริเวณส่วนใหญ่เป็น ดินดาน  หินทราย  หินทรายแป้ง  หินกรวดมน  ฯลฯ มีความเหมาะสมสำหรับการปลูก พืชไร่  บริเวณที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวมีเพียงเล็กน้อยในบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มตามแนวคลองบุษบง

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

         แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  1. คลองบุษบง  ไหลมาจากเทือกเขาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ โดยไหลผ่านทางด้านตะวันตก   และตอนกลางในแนวตะวันออก – ตะวันตก  ผ่านเทศบาลตำบลชนแดนเทศบาลตำบลท่าข้าม   และเทศบาลตำบลดงขุย  ไหลไปลงแม่น้ำน่านในเขตจังหวัดพิจิตรคลองสายนี้เป็นแหล่งรองรับน้ำจากธรรมชาติที่สำคัญในหน้าแล้ง  2. คลองรางหมาชุมชนที่ 2 , 8  3. สระหลวงชุมชนที่ 8 บ้านโคกพัฒนา

         

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

        ในตัวเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามไม่ถือว่า มีป่าชุมชนเพราะเนื้อที่น้อย ในอดีตอำเภอชนแดนมีป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์    ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลายลงไปมาก   ส่วนใหญ่ยังคงเหลือเฉพาะตามบริเวณเทือกเขาและที่สูง    ที่ยังเหลืออยู่เป็นไม้กระยาเลย ไม้สัก    ยังคงเหลืออยู่บ้างแต่เป็นจำนวนน้อย   ทางราชการได้ปลูกป่าสักทดแทน   จำนวน  5  แห่ง   พื้นที่ประมาณ  7,000  ไร่

 

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

         

2.1 เขตการปกครอง

      เทศบาลตำบลท่าข้าม  มีเขตการปกครองพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม ประกอบด้วย 

มีจำนวน   8  ชุมชน  ได้แก่

          ชุมชนที่ 1 บ้านน้อยพัฒนา 

          ชุมชนที่ 2 สะพานขาวร่วมใจพัฒนา

          ชุมชนที่ 3 รวมใจพัฒนา

          ชุมชนที่ 4 ศิริรัตน์พัฒนา   

          ชุมชนที่ 5 ร่วมใจพัฒนา

          ชุมชนที่ 6 สร้างสรรค์พัฒนา

          ชุมชนที่ 7 สามัคคีร่วมใจพัฒนา

          ชุมชนที่ 8 บ้านโคกพัฒนา

      โดยมี กำนันตำบลท่าข้าม อยู่ประจำในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ดูแลด้านมั่นคงและความเป็นปรึกแผ่นของคนในหมู่บ้าน  ส่วนนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ดูแลด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดแก่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

         

2.2 เขตการเลือกตั้ง

                   แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ได้แก่

                   เขตที่ 1  : ชุมชนที่ 1 บ้านน้อยพัฒนา 

                                ชุมชนที่ 2 สะพานขาวร่วมใจพัฒนา

                                 ชุมชนที่ 3 รวมใจพัฒนา

                                 ชุมชนที่ 4 ศิริรัตน์พัฒนา   

                   เขตที่ 2  : ชุมชนที่ 5 ร่วมใจพัฒนา

                                 ชุมชนที่ 6 สร้างสรรค์พัฒนา

                                 ชุมชนที่ 7 สามัคคีร่วมใจพัฒนา

                                 ชุมชนที่ 8 บ้านโคกพัฒนา

 

 1. ประชากร

         

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากร

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

ชาย

1,473

1,454

1,436

1,427

1,420

1,253

1,227

1,218

หญิง

1,427

1,411

1,399

1,379

1,369

1,239

1,216

1,211

รวม

2,900

2,865

2,835

2,806

2,789

2,492

2,443

2,429

ครัวเรือน

918

927

931

938

960

968

976

986

 

 1. สภาพทางสังคม

         

4.1  การศึกษา

          มีสถานการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสัดส่วนครู  1  คน ต่อนักเรียน  40 คน และ 1  ห้องเรียนต่อนักเรียน  40  คน และมีพื้นที่  50 ไร่ ซึ่งยังรองรับนักเรียนเพิ่มได้อีก และขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน    และคุณภาพชีวิตของนักเรียนเนื่องจากฐานะทางครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นสถานศึกษาสังกัดเทศบาล สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย มีสัดส่วนครู 1  คน ต่อนักเรียน  10 คน

         

4.2 การสาธารณสุข

          มีสถานพยาบาล ในเขตและนอกเขตเทศบาล ดังนี้

 1. โรงพยาบาลชนแดนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลฯ ห่างจากตำบลท่าข้ามประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ปัจจุบันให้การบริการสัดส่วน  1 เตียง  ต่อประชากร  2,800  คน  ทั้งยังสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรได้อีก
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโก   ดูแลรับผิดชอบการพยาบาลในเขตตำบลท่าข้ามทั้งหมด
 3. คลินิกเอกชนอีก 5  แห่ง  ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 

         

4.3 อาชญกรรม

        -ไม่พบ-

         

4.4 ยาเสพติด

        เทศบาลตำบลท่าข้าม มีสถิติข้อมูลผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (เฉพาะเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม)

ประชากร

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

5

2

-

-

-

-

-

-

-

ฝึกอาชีพผู้รับการบำบัดฟื้นฟู

5

2

-

-

-

-

-

-

-

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์

      ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีการช่วยเหลือ การสร้างบ้านเอื้ออาทร ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล จำนวนกว่า  9  หลังคาเรือน  และให้การดูแลคนพิการมากกว่า  46  คน การช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาล การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนพิการ ทั้งในสำนักงานเทศบาลและพื้นที่สาธารณะภายนอก

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

         

5.1 การคมนาคมขนส่ง

          เทศบาลตำบลท่าข้าม มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง  59  กิโลเมตร  และไปยังอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง  23  กิโลเมตร  นอกจากนั้นยังมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1206 แยกไปทางทิศเหนือไปยังอำเภอวังโป่ง เป็นระยะทาง  20  กิโลเมตร  ในเขตชุมชนมีถนน คสล. เชื่อมต่อกับตำบลศาลาลายและถนนคอนกรีตทุกชุมชน การบริการด้วยรถโดยสารระหว่างจังหวัด ได้แก่  รถโดยสารประจำทางเพชรประเสริฐ สายหล่มสัก-เพชรบูรณ์ - ตะพานหิน - นครสวรรค์ ผ่านเทศบาลฯ ตลอดวัน นอกจากนี้ยังมีรถตู้ประจำทาง กรุงเทพฯ-ท่าข้าม

         

5.2 การไฟฟ้า

          เทศบาลตำบลท่าข้าม   ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน   สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ครบทุกครัวเรือน  จำนวน  924  ครัวเรือน  และมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 และในตรอกซอย สำหรับการดูและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลโดยเทศบาล

         

5.3 การประปา

       การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน   ให้การบริการการประปาแก่ชุมชนโดยมีที่ทำการประปาตั้งอยู่ที่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลชนแดน ห่างจากเทศบาลฯ  ประมาณ  11 กิโลเมตร  ณ  อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเจริญและแหล่งน้ำดิบในบริเวณใกล้เคียงที่จะทดแทนได้คืออ่างเก็บบ้านกุฏิพระ เมื่อยามขาดแคลนน้ำ 

         

5.4 โทรศัพท์

         มีตู้บริการโทรศัพท์จำนวน 4 ตู้ ปัจจุบันมีระบบเครือข่าย 3G โทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง  เสาติดตั้งปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย ในเขตตำบลท่าข้าม  ได้แก่  เอไอเอส ดีแทค และทรู

         

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

         มีให้บริการไปรษณีย์ย่อยในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม  1  จุด อยู่ที่เขตชุมชนที่ 2 สะพานขาวร่วมใจพัฒนา และที่ทำการไปรษณีย์สาขาอำเภอชนแดน

 

 1. ระบบเศรษฐกิจ

         

6.1 การเกษตร

      มีพื้นที่ทางการเกษตร คิดเป็นจำนวน  2 ใน 5 ของพื้นทั้งหมด บนเนื้อที่  2.3 ตารางกิโลเมตร

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว และพืชไร่ในบางส่วน

         

6.2 การประมง

      -ไม่มี-

         

6.3 การปศุสัตว์

      -ไม่มี-

         

6.4 การบริการ

          เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกอบด้วยกิจกรรมการค้า การบริการ หลายประเภทส่วนใหญ่เป็นร้านค้า  ทั้งนี้เนื่องมาจากเศรษฐกิจหลักรอบนอกเป็นการเกษตรซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

          พาณิชยกรรมและบริการ

           - สถานีบริการน้ำมัน          จำนวน  6  แห่ง

           - ร้านตัดผม/เสริมสวย        จำนวน  8  แห่ง

           - ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์       จำนวน  4  แห่ง

           - คาร์แคร์                      จำนวน  1  แห่ง

           - ร้านปะยาง                   จำนวน  2  แห่ง

           - ร้านกาแฟ                    จำนวน  4  แห่ง

           - ร้านอาหารตามสั่ง           จำนวน 15 แห่ง

         

6.5 การท่องเที่ยว

           -ไม่มี-

         

6.6 อุตสาหกรรม

           -ไม่มี-

         

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

      เทศบาลตำบลท่าข้ามมีสภาพเศรษฐกิจขนาดเล็ก ตามขนาดพื้นที่ มีตลาดสดของเอกชน 1 แห่ง ตลาดสดของเอกชนอยู่ในสภาพที่ควรมีการปรับปรุง  และไม่มีที่จอดรถเป็นสัดส่วนต้องอาศัยจอดรถในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  113 ปัจจุบันมีตลาดนัด จำนวน 2 จุด ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์

                   มีการประกอบอาชีพที่ ของผู้มีงานทำ คิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้

 1. รับจ้างทั่วไป/บริการ คิดเป็นร้อยละ 67.06 %
 2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 15.24 %
 3. เกษตรกร/ทำนา/ทำไร่/เลี้ยงสัตว์/ทำประมง คิดเป็นร้อยละ 6.90 %
 4. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 4.57 %
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4.57 %

          เทศบาลตำบลท่าข้าม ประกอบด้วยกิจกรรมการค้าหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นร้านค้า  ทั้งนี้เนื่องมาจากเศรษฐกิจหลักรอบนอกเป็นการเกษตรซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

พาณิชยกรรมและบริการ

- สถานีบริการน้ำมัน                     จำนวน  6  แห่ง

- ร้านการเกษตร                         จำนวน  5  แห่ง

- ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า                      จำนวน  6  แห่ง

- ร้านวัสดุก่อสร้าง                       จำนวน  2  แห่ง

- ร้านขายหมู                             จำนวน  2  แห่ง

- ร้านขายผัก                             จำนวน  4  แห่ง

- อุตสาหกรรมเครื่องจักร                จำนวน  1  แห่ง

- ร้านค้าส่ง-ปลีก                         จำนวน  3  แห่ง

- ร้านค้าย่อย                             จำนวน 13 แห่ง

- ร้านข้าวสาร                            จำนวน  4  แห่ง

- ร้านตัดผม/เสริมสวย                   จำนวน  8  แห่ง

- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์                  จำนวน  4  แห่ง

- คาร์แคร์                                จำนวน  1  แห่ง

- ร้านปะยาง                             จำนวน  2  แห่ง

- ร้านกาแฟ                              จำนวน  4  แห่ง

- ร้านอาหารตามสั่ง                      จำนวน 15 แห่ง

         

6.8 แรงงาน

      ค่าแรงขั้นต่ำ  305  บาท ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ส่วนการจ้างแรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีไม่ถึง  10  คน  ส่วนใหญ่ทำงานในโรงสีข้าว

 

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

         

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

        ผู้มีอาชีพเกษตรกร/ทำนา/ทำไร่/เลี้ยงสัตว์/ทำประมง  คิดเป็นร้อยละ 6.90 % คิดเป็นร้อยละ 6.90 % ของประชากรที่ประกอบอาชีพ  มีการทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.76 % ของคนในเขต

         

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

       มีพื้นที่ทางการเกษตร คิดเป็นจำนวน  2 ใน 5 ของพื้นทั้งหมด บนเนื้อที่  2.3 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว และพืชไร่ในบางส่วน

         

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

        แหล่งน้ำทางการเกษตร ได้แก่ 1. คลองบุษบง ไหลมาจากเทือกเขาทางด้านตะวันออกเฉียง เหนือของอำเภอ โดยไหลผ่านทางด้านตะวันตก  และตอนกลางในแนวตะวันออก-ตะวันตก ผ่านเทศบาลตำบลชนแดน  เทศบาลตำบลท่าข้ามและเทศบาลตำบลดงขุยไหลไปลงแม่น้ำน่านในเขตจังหวัดพิจิตร คลองสายนี้เป็นแหล่งรองรับน้ำจากธรรมชาติที่สำคัญในหน้าแล้ง  2. คลองรางหมาชุมชนที่ 2 , 8  3. สระหลวงชุมชนที่ 8 บ้านโคกพัฒนา และแหล่งน้ำดิบในบริเวณใกล้เคียงที่จะทดแทนได้ คือ อ่างเก็บบ้านกุฏิพระ

         

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

      แหล่งน้ำกิน น้ำใช้  มีดังนี้   แหล่งน้ำกินน้ำดื่มสะอาด ให้บริการอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม  ส่วนน้ำอุปโภค ได้แก่  1. คลองบุษบง  2. คลองรางหมาชุมชนที่ 2 , 8  3. สระหลวงชุมชนที่ 8 บ้านโคกพัฒนา  4. อ่างเก็บบ้านกุฏิพระ  5. น้ำบรรจุในถัง 2,500 ลิตร ประจำอยู่ในชุมชน

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

         

8.1 การนับถือศาสนา

      ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 %และศาสนาคริสต์ อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 1 %  มีวัดประจำตำบล คือ วัดศิริรัตนวนาราม

         

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

          งานประเพณี มีดังนี้ 

 1. งานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ
 2. งานแห่เทียนเข้าพรรษา
 3. งานตักบาตรเทโว
 4. งานทำบุญกลางบ้าน

          งานประจำปี มีดังนี้ 

 1. งานงิ้ว
 2. งานทอดกฐิน
 3. งานปริวาสกรรม

         

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

       วิถีชีวิตของคนในชุมชนสมัยก่อน ออกรับจ้างทำการเกษตร ทำไร่  ทำนา  การประมง จึงมีการสืบทอดการทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ คันไถ  กลบเหลาไม้  อวน  ข้องดักปลา  ปืนธนู  คันเบ็ด  เคียว  คราด  จอบ เสียม  และอื่นๆ อีกมาก  โดยปัจจุบันมีเครื่องและอุปกรณ์ ที่ทันสมัยและใช้งานได้อเนกประสงค์มากกว่า มีความคงทนแข็งแรง และสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ จึงทำให้การสืบทอดหรืออนุรักษ์การทำเครื่องมือโบราณเพื่อการประกอบอาชีพ เลือนหายไป

    ภาษาประจำถิ่น ใช้ภาษาไทย อาจมีภาษาไทย สำเนียง (หล่ม) หรือ คนพิจิตร  หรือ สำเนียงคนบ้าน (กุดจั่น) บ้างในบางส่วน

         

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

      -ไม่ปรากฏพบเห็นเด่นชัด-

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

 

9.1 น้ำ

     มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ที่ไหลผ่านในเขตพื้นที่  ได้แก่  คลองบุษบง

 

9.2 ป่าไม้

      -ไม่ปรากฏพบเห็นเด่นชัด-  มีเพียงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

         

9.3 ภูเขา

     พื้นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาเตี้ยล้อม อยู่ทางด้านทิศตะวันออก

         

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

       แหล่งน้ำคลองบุษบง มีปริมาณเพียงพอ สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งทุกๆ ปี โดยเฉพาะเขตพื้นที่เป็นเพียงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน มีการปลูกต้นไม้เพิ่มทุกปีในวันสำคัญต่างๆ

 

 1. ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลท่าข้ามมีที่ตั้งไปทางหมู่ที่  4   เข้าทางถนนซอยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  113   ไปประมาณ   4  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่  โดยอยู่นอกเขตเทศบาลการกำจัดขยะใช้วิธีฝังกลบ  มีบ่อฝังกลบจำนวน  2  บ่อ  ปัญหาอุปสรรคเส้นทางไม่สะดวก    เนื่องจากขาดการทำนุบำรุงจากส่วนราชการอื่น   ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลอย่างเพียงพอ  ปัจจุบันได้นำขยะกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลชนแดน