ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
                  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
                              เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดเพขรบูรณ์